• Home
 • > Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door gebruik te maken van onze diensten en onze website te bezoeken. In deze privacyverklaring informeren we u over welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u hebt met betrekking tot uw gegevens.

Verzamelde informatie

Wij kunnen verschillende soorten persoonlijke informatie verzamelen, waaronder maar niet beperkt tot:

 • Contactgegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Demografische informatie zoals leeftijd, geslacht en locatie.
 • Informatie die u vrijwillig verstrekt, zoals enquêteresultaten, feedback of andere communicatie.

Gebruik van verzamelde informatie

We gebruiken de verzamelde informatie voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Het verbeteren van onze producten en diensten.
 • Het aanpassen van de inhoud van onze website aan uw voorkeuren.
 • Het verstrekken van relevante informatie en communicatie.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Delen van informatie

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (bv. ras, gezondheid, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen etc.) en het is ook niet onze intentie om deze gegevens te verzamelen. Ook hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij bijzondere persoonsgegevens hebben verzameld of persoonsgegevens van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beweegwijs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Beweeg Wijs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Een overeenkomst met u te kunnen maken.
 • De mogelijkheid bieden voor klanten om een account aan te maken.
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Het volgen van uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Beweeg Wijs neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beweeg Wijs) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Beweeg Wijs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Beweeg Wijs verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beweeg Wijs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beweeg Wijs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beweegwijs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Beweeg Wijs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beweeg Wijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beweegwijs.nl.